tk bg elearning

Dạy học truyền hình

Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại và du lịch - Địa lý 12


 Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại và du lịch - Địa lý 12
Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại và du lịch - Địa lý 12
 Unit 14: International organizations (Revision) - Tiếng Anh 12
Unit 14: International organizations (Revision) - Tiếng Anh 12
 Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã - Sinh học 12
Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã - Sinh học 12
 Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược,nhân dân miền Bắc  vừa chiên đấu vừa sản xuất (1965-1973) - Lịch sử 12
Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược,nhân dân miền Bắc vừa chiên đấu vừa sản xuất (1965-1973) - Lịch sử 12
 Bài 2: Phương trình mặt phẳng (tt)- Hình học 12
Bài 2: Phương trình mặt phẳng (tt)- Hình học 12

 Bài 2: Phương trình mặt phẳng - Hình học 12
Bài 2: Phương trình mặt phẳng - Hình học 12
 Bài 36,37,38: Quần thể, các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật - Sinh học 12
Bài 36,37,38: Quần thể, các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật - Sinh học 12
 Bài 27: Nhôm và các hợp chất của nhôm (t2) - Hóa học 12
Bài 27: Nhôm và các hợp chất của nhôm (t2) - Hóa học 12
 Unit 14: Language focus - Tiếng Anh 12
Unit 14: Language focus - Tiếng Anh 12
 Bài: Chiếc thuyền ngoài xa (tt) - Ngữ văn 12
Bài: Chiếc thuyền ngoài xa (tt) - Ngữ văn 12

 Phương pháp giải bài tập chương V (Sóng ánh sáng) - Vật lý 12
Phương pháp giải bài tập chương V (Sóng ánh sáng) - Vật lý 12
 Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc - Địa lý 12
Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc - Địa lý 12
Bài: Chiếc thuyền ngoài xa - Ngữ văn 12
Bài: Chiếc thuyền ngoài xa - Ngữ văn 12
 Bài tập: Ứng dụng của tích phân trong hình học (tt) - Hình học 12
Bài tập: Ứng dụng của tích phân trong hình học (tt) - Hình học 12
 Luyện tập chương IV: Dao động và sóng điện từ - Vật lý 12
Luyện tập chương IV: Dao động và sóng điện từ - Vật lý 12

 Unit 14: International organizations
Unit 14: International organizations
 Tiết 66: Thực hành về hàm ý (tiếp theo) - Ngữ văn 12
Tiết 66: Thực hành về hàm ý (tiếp theo) - Ngữ văn 12
 Bài: Ứng dụng của tích phân trong hình học - Hình học 12
Bài: Ứng dụng của tích phân trong hình học - Hình học 12
 Bài 7: Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân (Tiết 2) - GDCD 12
Bài 7: Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân (Tiết 2) - GDCD 12
 Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm - Hóa học 12
Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm - Hóa học 12

Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm - Địa lý 12
Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm - Địa lý 12
 Practice test units: 10,11,12,13 - Tiếng Anh 12
Practice test units: 10,11,12,13 - Tiếng Anh 12
 Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái - Sinh học 12
Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái - Sinh học 12
 Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa đấu tranh vừa sản xuất (1965-1973) (Tiết 2) - Lịch sử 12
Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa đấu tranh vừa sản xuất (1965-1973) (Tiết 2) - Lịch sử 12
 Tiết 65: Thực hành về hàm ý - Ngữ văn 12
Tiết 65: Thực hành về hàm ý - Ngữ văn 12

 Bài 2: Phương pháp mặt phẳng - Hình học 12
Bài 2: Phương pháp mặt phẳng - Hình học 12
 Bài 34: Sự phát sinh loài người
Bài 34: Sự phát sinh loài người
 Luyện tập: Kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
Luyện tập: Kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
 Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học (Tiết 2)
Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học (Tiết 2)
 Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học (Tiết 1)
Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học (Tiết 1)

 Bài 26: Cơ cấu ngành Công nghiệp
Bài 26: Cơ cấu ngành Công nghiệp
 Bài: 27,28: Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X
Bài: 27,28: Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X
 Bài: Những đứa con trong gia đình (t2)
Bài: Những đứa con trong gia đình (t2)
 Review unit: 10,11,12,13
Review unit: 10,11,12,13
 Bài 26: Các loại quang phổ
Bài 26: Các loại quang phổ

 Unit 13: Grammar: Comparison
Unit 13: Grammar: Comparison
 Bài: Những đứa con trong gia đình (t1)
Bài: Những đứa con trong gia đình (t1)
 Bài: Bài tập tích phân
Bài: Bài tập tích phân
Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (tt)
Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (tt)
 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (Quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân)
Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (Quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân)

 Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
 Unit 13:The 22nd Sea games,(Language focus: Double Comparison)
Unit 13:The 22nd Sea games,(Language focus: Double Comparison)
Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất - Sinh học 12
Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất - Sinh học 12
 Bài 2: Tích phân (Phương pháp tính tích phân)
Bài 2: Tích phân (Phương pháp tính tích phân)
 Unit 13: The 22nd Sea Games (tt)
Unit 13: The 22nd Sea Games (tt)

 Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (tt) - Hóa học 12
Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (tt) - Hóa học 12
 Bài 33: Nguồn gốc sự sống - Sinh học 12
Bài 33: Nguồn gốc sự sống - Sinh học 12
 Bài: Phương pháp tính tích phân từng phần (Tiết 4)
Bài: Phương pháp tính tích phân từng phần (Tiết 4)
 Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc mỹ xâm lược nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu, vừa sản xuất
Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc mỹ xâm lược nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu, vừa sản xuất
 Bài: Rừng xà nu (tt) - Ngữ văn 12
Bài: Rừng xà nu (tt) - Ngữ văn 12

 Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian (tiết 3) - Hình học 12
Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian (tiết 3) - Hình học 12
 Bài 24: Tán sắc ánh sáng - Môn Vật lý 12
Bài 24: Tán sắc ánh sáng - Môn Vật lý 12
 Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - Địa lý 12
Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - Địa lý 12
 Bài: Nguyên Hàm (tiết 4) - Môn Toán 12
Bài: Nguyên Hàm (tiết 4) - Môn Toán 12
 Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến - Môn Vật lý 12
Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến - Môn Vật lý 12

 Unit 11 - Books Consolidation  - Tiếng Anh 12
Unit 11 - Books Consolidation - Tiếng Anh 12
 Bài: Vợ nhặt (Tiết 2) - Môn Ngữ văn 12
Bài: Vợ nhặt (Tiết 2) - Môn Ngữ văn 12
 Bài: Nguyên Hàm (tiết 3) - Môn Toán 12
Bài: Nguyên Hàm (tiết 3) - Môn Toán 12
 Bài: Vợ nhặt (Tiết 1) - Môn Ngữ văn 12
Bài: Vợ nhặt (Tiết 1) - Môn Ngữ văn 12
 Bài: Công dân với các quyền tự do cơ bản (tiết 3) - Môn GDCD 12
Bài: Công dân với các quyền tự do cơ bản (tiết 3) - Môn GDCD 12

 Bài: Đô thị hóa - Địa lí 12
Bài: Đô thị hóa - Địa lí 12
 Unit 11 - Language Focus - Tiếng Anh 12
Unit 11 - Language Focus - Tiếng Anh 12
 Bài 21: Xây dựng CNXH ở miền Bắc.... - Môn Lịch sử 12
Bài 21: Xây dựng CNXH ở miền Bắc.... - Môn Lịch sử 12
 Bài: Hệ tọa độ trong không gian (Tiết 2) - Hình học 12
Bài: Hệ tọa độ trong không gian (Tiết 2) - Hình học 12
 Bài: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại - Sinh học 12
Bài: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại - Sinh học 12

 Bài: Luyện tập điều chế kim loại - Hóa học 12
Bài: Luyện tập điều chế kim loại - Hóa học 12
 Reading- Unit 11 Tiếng Anh 12
Reading- Unit 11 Tiếng Anh 12
 Bài: Hệ tọa độ trong không gian - Hình học 12
Bài: Hệ tọa độ trong không gian - Hình học 12
 Bài: Điện từ trường - Sóng điện từ - Vật lý 12
Bài: Điện từ trường - Sóng điện từ - Vật lý 12
 Bài: Lao động và việc làm - Môn Địa lí 12
Bài: Lao động và việc làm - Môn Địa lí 12

 Bài: Vợ chồng A Phủ (Tiết 2) - Môn Ngữ văn 12
Bài: Vợ chồng A Phủ (Tiết 2) - Môn Ngữ văn 12
 Bài: Vợ chồng A Phủ (Tiết 1) - Môn Ngữ văn 12
Bài: Vợ chồng A Phủ (Tiết 1) - Môn Ngữ văn 12
 Bài: Dao động và Sóng điện từ - Vật lý 12
Bài: Dao động và Sóng điện từ - Vật lý 12
 Ôn tập Unit 10 Tiếng Anh cơ bản hệ 7 năm
Ôn tập Unit 10 Tiếng Anh cơ bản hệ 7 năm
 Bài: Nguyên hàm Tiết 52 - Môn Toán 12
Bài: Nguyên hàm Tiết 52 - Môn Toán 12

 Bài: Nguyên hàm Tiết 51 - Môn Toán 12
Bài: Nguyên hàm Tiết 51 - Môn Toán 12
 

Tài liệu học tập

Bài giảng môn GDQP của khối 12 bài 3, bài 8

Bài 3: Quân đội và Công an nhân dân Việt NamBài 8: Công tác phòng không nhân dânFont VNI Times nếu máy tính em nào bị lỗi có thể tải font đính kèm tại đâyTải font xuống giải nén ra copy và dán vào đường dẫn như sau: C:\Windows\Fonts
Tháng 4 18, 2020 by Administrator

Tài liệu học tập môn GDQP 11 lần 1

Bài 4: đang cập nhật... Bài 5: Kỹ thuật bắn súng AK Bài 7: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
Tháng 4 16, 2020 by Administrator
Đọc thêm:

Liên kết

Bảng quảng cáo

Thống kê

Các thành viên : 4
Nội dung : 1089
Liên kết web : 15
Số lần xem bài viết : 3383213
Hiện có 32 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Danh bạ điện thoại

STT Họ và Tên Chuyên môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu trưởng 0905 771 735
2 Đinh Gia Thiện Hóa học Phó Hiệu trưởng 0905 201 210
3 Phan Văn Lĩnh Tin học Phó Hiệu trưởng 0905 549 322
STT Họ và Tên Chức vụ Số ĐT
1  Võ Hùng Phi Tổ Trưởng HC 0974 5916 79
2  Nguyễn Văn Chương Tổ Phó HC, Bảo Vệ 0918 822 537
3  Trần Công Biểu Bảo Vệ 0935 283 646
4  Nguyễn Thị Thúy Văn Thư - Thủ Quỷ 0985 755 421
5  Nguyễn Hữu Tài  Giáo vụ - NVKT 0919 441 810
6  Nguyễn Thị Trang Thư Viện 0358 579 296
7  Nguyễn Thị Thảo Hiếu Y Tế 0981 577 127
8  Phạm Thị Phương Tùng Phục Vụ 0919 764 564
9  Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Thư Viện 0935 056 786
10  Nguyễn Thị Thuỷ Kế toán 0979 196 480
11  Nguyễn Văn Tập  Bảo vệ  0944 869 261
12  Trịnh Thị Sen Giáo vụ  0982 636 439
13  Vũ Minh Sương Bảo vệ  0905 492 247
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Diệp Tình Toán Tổ Trưởng CM 0914 153 132
2  Nguyễn Thanh Thiên Toán Tổ Phó CM 0905 662 875
3  Nguyễn Thị Bích Xuân Toán Giáo Viên 0905 504 753
4  Võ Tiến Toán Giáo Viên 0905 088 529
5  Lê Thị Thương Toán Giáo Viên 0915 050 895
6  Văn Phú Quốc Toán Giáo Viên  0934 825 925
7  Lê Đình Nhật Toán Giáo Viên 0932 599 739
8  Trần Thị Phương Thảo Toán Giáo viên 0358281845
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Võ Quốc Á Vật lý Tổ Phó CM  0913 832 400
2  Từ Thị Như Phương Vật lý Giáo Viên 0982 300 311
3  Phan Công Thành Công nghệ Giáo Viên 0976 922 758
4  Nguyễn Văn Quang Vật lý Giáo Viên 0903 471 070
5  Giáp Văn Thức Vật lý Tổ Trưởng CM 0905 432 203
6  Trương Ngọc Điểu Vật lý Giáo Viên 0977 701 517
7  Mai Phước Đạt Vật lý Giáo viên thỉnh giảng 0964 367 695
8  Phạm Thị Mỹ Hảo Vật lý Giáo viên 0932 493 662
9  Đỗ Linh Thắng Vật lý Giáo viên 0338 326 809
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Văn Kỳ Hóa Giáo Viên 0914 076 318
2  Trần Thị Thanh Tùng Hóa Giáo Viên 0935 091 019
3  Nguyễn Thị Mỹ Dung Hóa Giáo Viên 0932 400 801
4  Vũ Thị Linh Hóa Tổ Phó CM 0937 879 103
5  Nguyễn Thị Hồng Mai Hóa Giáo Viên 0905 702 102
6  Hồ Ngọc Quốc Hóa Tổ Trưởng CM 0903 541 873
7  Đinh Gia Thiện Hóa Phó Hiệu trưởng 0905 201 210 
8 Phạm Thị Thanh Tâm Hóa Giáo viên 01632 896 218
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Ngọc Ân Tiếng Anh Tổ Trưởng 0905 055 929
2  Nguyễn Phước Hào Tiếng Anh Giáo Viên 0905 540 418
3  Phan Nguyễn Hồng Ngân Tiếng Pháp Giáo viên  0905 997 383
4  Trần Thị Lệ Thương Tiếng Anh Giáo Viên 0982 171 074
5  Lê Viết Hà Tiếng Anh Tổ Phó 0905 231 161
6  Nguyễn Hoàng Cường Tiếng Anh Giáo viên 0932 128 400
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu Trưởng  0905 771 735
2  Nguyễn Thị Trúc Đào Ngữ văn Giáo Viên 0827 368 555
3  Nguyễn Lợi Ngữ văn Giáo Viên 0369 104 102
4  Nguyễn Thị Bích Hiền Ngữ văn Giáo Viên 0905 083 378
5  Ngô Thị Minh Thủy Ngữ văn Tổ trưởng 0773 535 075
6  Đoàn Thị Hồng Ngữ văn Tổ phó 0387 894 137
7  Nguyễn Tấn Ái Ngữ văn Giáo Viên 0935 429 418
8  Nguyễn Thị Thu Thủy Ngữ văn Giáo Viên 0942 534 185
9  Trịnh Thị Hồng Linh Ngữ văn Giáo Viên 0382 360 603
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Đặng Thị Thu Hà Sinh Học Giáo Viên 0378 909 080
2  Huỳnh Thị Hiền Sinh Học Giáo viên 0943 121 459
3  Nguyễn Thị Nương Sinh Học Giáo Viên 0972 540 202
4  Nguyễn Thúy Trâm Sinh Học Giáo Viên TB 0905 825 473
5  Trần Minh Thắng Sinh Học Tổ Trưởng 0974 233 288
6  Võ Ngọc Bình Sinh Học Tổ phó 0914 340 154
7  Nguyễn Trần Bảo Duy Sinh Học Giáo viên 0373 585 427
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Nguyễn Văn Như Tin Học Tổ Trưởng 0914 118 731
2 Bùi Khoa Tin Học Giáo Viên 0376 742 622
3 Trương Thị Hằng Tin Học Giáo Viên 0905 374 595
4 Phan Văn Lĩnh Tin Học Tổ Phó, CTCĐ 0905 549 322
5 Ôn Quang Hùng Tin Học Giáo Viên 0399 358 785
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Thành Khoa Lịch sử Tổ Trưởng CM

0905 673 171

2  Phạm Thị Thanh Thu Lịch sử Tổ Phó CM 0963 277 631
3  Nguyễn Thị Minh Thuận Lịch sử Giáo Viên 0838 990 555
4  Phan Thị Hồng Phước Địa lý Tổ Phó CM 0382 394 384
5  Bùi Thanh Sơn Địa lý Giáo Viên, TKHĐ 0905 837 784
6  Phạm Thị Ái Vân Lịch sử Giáo Viên 0906 551 037
7  Nguyễn Thị Diêu Địa lý Giáo Viên 0983 876 477
8 Trần Thị Thùy Dung Địa lý Giáo viên 0366 508 713
9  Đặng Phú Phong Lịch sử Giáo viên thỉnh giảng 0961 944 019
10  Mai Thị Lệ Huyền Địa lý Giáo viên thỉnh giảng 0366 546 221
11  Bùi Ngọc Bích Thủy GDCD Giáo viên 0702 711 079
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Võ Quốc Châu Thể Dục - Quốc phòng Tổ Trưởng 0943 733 997
2  Châu Văn Thọ Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên, BT Đoàn 0919 437 625
3  Nguyễn Xuân Tùng Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên, Phó BT Đoàn 0376 864 747
4  Huỳnh Đức Tỉnh Thể Dục - Quốc phòng Tổ Phó 0905 159 522
5  Phạm Vĩnh Phúc Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên  0905 020 097