• 28/2021/TT-BGDĐT
  Thông tư Ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành
 • 29/2021/TT-BGDĐT
  Thông tư quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 • 1125/TB-BGDĐT
  Thông báo tuyển sinh đi học tại Cu-ba năm 2021
  • 1121/TB-BGDĐT
   Thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2021
  • 1119/KH-BGDĐT
   Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 2646/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"
  • 3385/QĐ-BGDĐT
   Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo